fbpx Skip to content

ANSVARSERKLÆRING

English version of the LEGAL NOTICE below the Norwegian text.

Generelt:
Stavanger SUP Club med organisasjonsnummer 922 299 617 er registrert i frivillighetsregisteret. Foreningen drives på frivillig basis med en deltidsansatt daglig leder for drift av klubbens aktiviteter. Foreningen har vanlig klubbforsikring for medlemmene. De som ikke er medlemmer og ønske å delta på våre aktiviteter, må selv sørge for å være forsikret gjennom reiseforsikring eller annet, som dekker den aktuelle aktivitet vi tilbyr.

Ditt ansvar:
Stand Up Paddling er en type frisport aktivitet der den enkelte deltaker selv er i kontroll over sin egen aktivitet. Det er frivillig å følge instruktøren, guiden eller andre sine instrukser, derfor skjer alt på eget ansvar. Det er naturens elementer og værforhold som ofte avgjør graden av hvor sikker en aktivitet er. Uansett skal hver enkelt deltaker følge vår instruktør/guide sine instrukser der hvor det kan foreligge grad av usikkerhet eller fare for skade, ulykke eller tap på person eller eiendom. Hver deltaker er også ansvarlig for erstatning på eventuelle skader påført brett/utstyr som følge av uforsiktighet. Dette gjelder også at deltakeren har ansvar overfor en tredjeparts eiendom i forhold til skade eller annet som medfører økonomisk erstatning. Hver enkelt deltaker er selv ansvarlig for å vise full aktsomhet for egen deltakelse.

Forsikring:
Ved deltakelse på våre turer er det et krav at hver deltaker har egen forsikring / reiseforsikring som dekker medisinske utgifter inkludert nødhjelp. Vi anbefaler også at forsikringen dekker personlig ansvar, kansellering, tap av bagasje og personlige eiendeler. Sørg for at du har med ditt polisenummer og nødnummer fra ditt forsikringsselskap.

Samtykke:
Hver deltaker skal derfor samtykke til denne ansvarserklæringen når arrangementet starter, der man godtar at Stavanger SUP Club fraskriver seg ethvert ansvar for tap, skade, ulykke eller uhell som kan bli påført under våre aktiviteter og arrangementer.

Utenlandske statsborgere/deltakere:
For utenlandske deltakere: Lonely Planet's forsikring er ganske billig og dekker alt du trenger for din ekspedisjon med oss. Vær oppmerksom på at vi ikke har noen tilknytning til Lonely planet. https://www.lonelyplanet.com/travel-insurance

Krav til deltaker:
Minste alder er 13 år hvis ikke spesielle avtale er gjort med oss som arrangør i forkant. Maksimal personvekt er 120 kg. Alle deltakere må kunne svømme og være i tilstrekkelig fysisk form for den aktuelle aktiviteten/turen. Hvis deltakeren har medisinske og/eller annet vi som arrangør bør vite om i forkant så gi soss beskjed.

LEGAL NOTICE:

Generally:
Stavanger SUP Club. Our organization number is  922 299 617. We are registered in the Norwegian voluntary register. The association is led by a general manager for the operation of the club's activities. The association has a standard insurance for our members. Non members must be insured through travel insurance or something that covers the current activity we offer.

Your responsibility:
Stand Up Paddling is a type of freesport activity where each individual participant is in control of his or her own activity. It is voluntary to follow the instructor’s instructions. Therefore, everything is at your own risk. It's the elements of the nature and weather conditions that often determine the degree of safety of an activity. However, each participant should follow our instructor instructions where there may be some degree of uncertainty or danger of injury, accident or loss on person or property. Each participant is also responsible for compensation for any damage caused to the board / equipment due to carelessness. This also applies to the participant being liable to a third party's property in respect of damage or otherwise resulting in financial compensation. Each participant is responsible for showing full care for his / her participation.

Insurance:
By participating in our tours, each participant is required to have own insurance / travel insurance covering medical expenses including emergency assistance. We also recommend that the insurance covers personal liability, cancellation, loss of luggage and personal belongings. Make sure you have your police number and emergency number from your insurance company.

Consent:
Each participant must consent to this Statement of Assurance when the event begins, accepting that Basecamp Norway refuses any liability for loss, damage, accident, or accident which may be incurred during our activities and events.

Foreign nationals / participants:
For foreign participants: Lonely Planet's insurance is quite cheap and should cover everything you need for your expedition with us. Please note that we are not affiliated with Lonely Planet. https://www.lonelyplanet.com/travel-insurance

Requirements:
Minimum age is 13 years if no special agreement is made with us as an organizer in advance. Maximum person weight is 120 kg (due to board size). All participants must be able to swim and be in sufficient physical form for the current activity / trip. If the participant has medical and / or other we as an organizer should know in advance, please let us know.